Factuur- en betalingsvoorwaarden

Factuurvoorwaarden

 

Tenzij anders aangegeven zijn onze facturen betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum. 

Alle facturen worden, behoudens concreet tegenbewijs door de opdrachtgever, geacht te zijn ontvangen ten laatste drie kalenderdagen na de factuurdatum. 

De facturen worden door In Balance geldig verzonden naar het e-mailadres of het facturatieadres dat de opdrachtgever aan In Balance heeft meegedeeld. 

De facturatie zal naar keuze van In Balance op papier of elektronisch aan de opdrachtgever worden bezorgd. De klant aanvaardt uitdrukkelijk de facturen van In Balance op elektronische wijze te ontvangen. In geval van een elektronisch verzonden factuur zal deze factuur het enige originele exemplaar van de factuur vormen en zal het de wettelijke betekenis en draagwijdte van een factuur hebben.  

Elke betwisting of protest tegen een factuur moet gemotiveerd binnen acht werkdagen na de factuurdatum worden kenbaar gemaakt, zoniet wordt de betwisting of het protest niet meer in aanmerking genomen en wordt de opdrachtgever geacht zowel de factuur als de prestaties en diensten die eraan ten grondslag liggen, integraal en zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Deze betwisting dient te gebeuren per aangetekend schrijven en per mail naar dirk@inbalance.be.  Elke betaling zonder voorbehoud, zelfs van slechts een deel van de factuur, geldt als een aanvaarding van de factuur en de eraan ten grondslag liggende diensten en prestaties. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt aan de opdrachtgever, te rekenen vanaf de vervaldag,van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op het factuurbedrag een rente ten belope van 8 % per jaar en, eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitair schadebeding van 10% op het factuurbedrag in rekening gebracht met een minimum van 50€, onverminderd de mogelijkheid van In Balance om - in voorkomend geval - ten laste van de opdrachtgever haar hogere, werkelijk geleden schade te vorderen. Dit schadebeding is verschuldigd naast de voormelde verwijlinteresten evenals de invorderbare gerechts- en procedurekosten, waaronder de rechtsplegingsvergoeding. 

Enkel de materieel bevoegde rechtbanken te Gent zijn bevoegd en deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

 

Betalingsvoorwaarden

 

Bij inschrijving voor een workshop, opleiding, seminar dient de factuur of het voorschot betaald ten laatste op de betalingsdatum die op de factuur wordt vermeld.

Indien de inschrijving gebeurt minder dan een maand voor de start van de opleiding, moet de factuur integraal betaald worden binnen de week na ontvangst

 


 

Het is een training waarbij je in het zijn van een persoon gaat kijken en je afvraagt "Hoe communiceert mijn gesprekspartner, en hoe kan ik mij daarin gaan aanpassen?"

Naam, functie