Factuur- en betalingsvoorwaarden

Factuurvoorwaarden

Onze facturen dienen ten laatste betaald te zijn op de vermelde datum.

Elke betwisting moet binnen acht werkdagen na de verzending van de factuur worden kenbaar gemaakt. Deze betwisting dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Elke klacht na verloop van deze tijd is ongegrond.

Bij wanbetaling wordt aan de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op de hoofdsom een rente ten belope van 1% per maand en een schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag in rekening gebracht met een minimum van 50€.

Enkel de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd en deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

 

Betalingsvoorwaarden

Bij inschrijving voor een workshop, opleiding, seminar dient de factuur of het voorschot betaald ten laatste op de datum die op de factuur wordt vermeld.

Indien de inschrijving gebeurt minder dan een maand voor de start van de opleiding, moet de factuur integraal betaald worden binnen de week na ontvangst.

Ik ben aangenaam verrast door de persoonlijke aanpak. Tijdens de lessen wordt gewerkt met eigen cases. Je kan problemen die je in het dagdagelijkse leven mee te maken hebt aanbrengen, en daar wordt concreet op geoefend. Er wordt advies op maat gegeven. Er wordt heel flexibele les gegeven.

dr. An Van Den Bulcke, Senior Business Developer Universiteit Gent