Annulatievoorwaarden

Individueel traject: 

 

Inschrijving – betaling

De inschrijving is definitief na ontvangst van de bevestigingsmail van In Balance. Het engagement betreft het volledige traject zoals voorgesteld/overeengekomen.

De betaling van het totaalbedrag van het traject gebeurt volgens de gegevens op de factuur en moet uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het traject gebeuren. Hiervan kan enkel worden afgeweken met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van In Balance.

 

Onderbreken van het traject

Indien de deelnemer ten gevolge van een overmachtssituatie tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om het coachingstraject te volgen  en in die zin genoodzaakt is een coachingstraject te onderbreken, kan deze op een later tijdstip worden verder gezet. In dit geval is een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van In Balance vereist.

 

Stopzetten van het traject

Indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet alle coaching momenten bijwoont of het traject voortijdig stopt, wordt het bedrag niet aangepast en wordt er geen geld teruggestort. De deelnemer kan evenwel opteren voor een ander traject – op te starten binnen een maand na de stopzetting.

 

Geplande afspraak voor een individuele sessie 

Een verplaatsing van afspraak voor een individuele sessie of annulatie dient steeds voorafgaandelijk en per e-mail te gebeuren naar dirk@inbalance.be

Indien de deelnemer na vastleggen van een afspraak, een wijziging van datum of annulering vraagt, is een vaste vergoeding (25,00€) voor administratiekosten verschuldigd. 

Indien de annulering, voor om het even welke reden, gebeurt binnen 7 werkdagen voor de afspraak wordt het volledige honorarium aangerekend.

Indien In Balance door een overmachtssituatie van tijdelijke aard de afspraak annuleert, wordt een nieuwe afspraak vastgelegd op een zo nabij mogelijke datum. Onder overmachtssituatie in deze zin wordt onder meer begrepen: ziekte, overheidsmaatregelen die fysieke bijeenkomsten verbieden, sterk inperken of sterk afraden (onder andere omwille van ziekte, epidemie), materiële overmacht,...

 

Geplande deelname aan een groep gebonden activiteit

Indien een deelnemer niet of gedeeltelijk deelneemt aan een groep gebonden onderdeel van het traject is er geen restitutie van het betaalde bedrag voor dit onderdeel. In samenspraak met In Balance kan geopteerd worden voor een alternatief zoals bijvoorbeeld extra te betalen individuele sessies(s).

Indien in geval van een overmachtssituatie (Onder overmachtssituatie in deze zin wordt onder meer begrepen: ziekte, overheidsmaatregelen die fysieke bijeenkomsten verbieden, sterk inperken of sterk afraden (onder andere omwille van ziekte, epidemie), materiële overmacht,...) , al dan niet van tijdelijke aard, of indien het aantal deelnemers aan een groep gebonden onderdeel van het traject minder dan 5 personen bedraagt, heeft In Balance BVBA het recht om de opleiding of een andere geplande activiteit:

  • te verplaatsen naar een andere datum. In dit geval is er geen restitutie van het betaalde bedrag voor dit onderdeel
  • te wijzigen naar een andere aanpak van het traject. Dit wordt individueel besproken met de deelnemer en er is geen restitutie van het betaalde bedrag voor dit onderdeel
  • te annuleren. De deelnemer wordt schriftelijk of telefonisch op de hoogte gesteld en het bedrag van het geannuleerde onderdeel wordt volledig terugbetaald.

 

Speciale voorwaarden individueel traject goud

 

De doelen en de verwachtingen van elk traject ‘goud’ worden vooraf duidelijk en in onderling overleg bepaald. Vb u kunt spreken zonder stress bij presenteren bij een onbekend publiek

Er worden gemiddeld  2 sessies per maand gepland gedurende 6 maanden. Dit kunnen life sessies zijn of online. Indien een fysieke sessie niet kan worden aangeboden op een vooraf reeds vastgelegde datum omwille van een overmachtssituatie, dan stemt de deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat de sessie(s) eveneens digitaal dan wel fysiek op een latere datum kan (kunnen) worden aangeboden. Onder overmachtssituatie in deze zin wordt onder meer begrepen: ziekte, overheidsmaatregelen die fysieke bijeenkomsten verbieden, sterk inperken of sterk afraden (onder andere omwille van ziekte, epidemie), materiële overmacht,...

 

De klant krijgt 3 feedback sessies mbt een online presentatie die de klant zelf op video opneemt of die via zoom gebeurt. Het tijdstip wordt gepland in de mate van de vorderingen en wordt in overleg afgesproken;

 

Op een vooraf bepaald tijdstip is er een open opleiding ter integratie

 

Personal garanty : bij het niet behalen van de doelstellingen biedt inbalance ZONDER MEERKOST :

  • 3 extra individuele sessies 
  • online feedback
  • herhaling van een open opleiding

 

De deelnemer verklaart ermee in te stemmen dat hij bij het niet behalen van de - in gezamenlijk overleg bepaalde - doelstellingen uitsluitend aanspraak kan maken op bovenvermelde personal garanty en geen enkele andere vergoeding van welke aard dan ook van In Balance kan eisen. 

 

Open opleidingen losstaand van een traject

 

Wanneer een deelnemer is ingeschreven voor een deelname aan een open opleiding losstaand van een traject gelden volgende voorwaarden:

 

Inschrijving – betaling

De inschrijving is definitief na ontvangst van de bevestigingsmail van In Balance. Het engagement betreft het volledige traject zoals voorgesteld/overeengekomen.

De betaling dient te gebeuren volgens de vermelding op de factuur. Bij laattijdige inschrijving dient een bewijs van betaling bezorgd te worden voor de aanvang van de opleiding

 

Annulering

Een annulering van een workshop of cursus dient steeds voorafgaandelijk en per e-mail te gebeuren naar dirk@inbalance.be.

Bij annulering van een workshop of cursus is steeds een vaste vergoeding (75,00€) voor administratiekosten verschuldigd.

 

Wanneer de annulering gebeurt binnen de 8 weken voor de startdatum van de cursus of workshop is 50%  van het inschrijvingsgeld verschuldigd. De deelnemer kan zich laten vervangen door een derde (bijvoorbeeld een collega) mits deze voldoet aan eventuele deelnemingsvoorwaarden

 

Wanneer de annulering gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum van de cursus of workshop is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. De deelnemer kan zich laten vervangen door een andere deelnemers binnen zijn organisatie (bijvoorbeeld een  collega) mits deze voldoet aan eventuele deelnemingsvoorwaarden

 

Indien een deelnemer niet of gedeeltelijk deelneemt is er geen restitutie van het betaalde bedrag voor dit onderdeel. In samenspraak met In Balance kan geopteerd worden voor een alternatief zoals bijvoorbeeld extra te betalen individuele sessie(s).

 

Indien in geval van een overmachtssituatie, al dan niet van tijdelijke aard, (Onder overmachtssituatie in deze zin wordt onder meer begrepen: ziekte, overheidsmaatregelen die fysieke bijeenkomsten verbieden, sterk inperken of sterk afraden (onder andere omwille van ziekte, epidemie), materiële overmacht,...) of indien het aantal deelnemers aan een groep gebonden onderdeel minder dan 5 personen bedraagt, heeft In Balance BVBA het recht om de opleiding of een andere geplande activiteit:

  • te verplaatsen naar een andere datum. In dit geval is er geen restitutie van het betaalde bedrag voor dit onderdeel
  • te wijzigen naar een andere aanpak van het traject. Dit wordt individueel besproken met de deelnemer en er is geen restitutie van het betaalde bedrag voor dit onderdeel
  • te annuleren. De deelnemer wordt schriftelijk of telefonisch op de hoogte gesteld en het bedrag van het geannuleerde onderdeel wordt volledig terugbetaald.
 

Ik zou de workshop aanbevelen aan iedereen die professioneel bezig is met communicatie

Lieve Vereycken